A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Upoznajte DKMT
 

Regionalna saradnja Dunav–Kriš–Moriš–Tisa


Organizacija je osnovana 21. novembra 1997. godine u Segedinu. Opštepoznati naziv joj je: Evroregija DKMT.
Članice: Županije Bač-Kiškun, Bekeš i Čongrad (Mađarska)
Županije Arad, Hunedoara, Karaš-Severin i Timiš (Rumunija)
Autonomna Pokrajina Vojvodina (Srbija)

Površina: 71 879 km²

Stanovništvo: 5,3 miliona

Cilj saradnje  je, prema namerama osnivača, da razvija i proširuje odnose između lokalnih zajednica i organa lokalnih samouprava na planu privrede, obrazovanja, kulture, nauke i sporta, te da podržava uključenje regiona u procese evropske integracije.


Najviši organ odlučivanja Regionalne saradnje DKMT je Skupština. Skupština se sastoji od rukovodilaca regionalnih institucija uprave, te ona je organ za pripremanje, koordiniranje i strateško odlučivanje saradnje. U njenom radu učestvuju punopravni članovi skupštine (osnivači i pridruženi članovi) kao i drugi učesnici (pozvana lica, tj. stalni i povremeni gosti). Svake godine poslednjeg vikenda maja organizuje se Dan Evroregije DKMT na mađarsko-rumunsko-srpskoj tromeđi kod spomenika koji se zove „Tripleks konfinium“. Tada se privremeno otvaraju granice i obično se održava sednica Skupštine.


Predsedavajućeg bira Skupština na period od godinu dana iz redova predsednika članica. Predsedavajući ne može biti biran dva puta uzastopce, a prilikom izbora se mora poštovati pravilo rotacije zemalja. U periodu između dve sednice Skupštine predsedavajući upravlja organizacijom, koordinira rad sekretarijata, nalaže izradu godišnjeg izveštaja o aktivnostima saradnje i o realizaciji skupštinskih odluka. Predsedavajući saziva sednice Skupštine i rukovodi radom sednice.


Zadaci Sekretarijata su administrativne prirode: u stalnom je kontaktu sa regionima-članicama, sarađuje u pripremanju radne verzije dokumenata, inicira i organizuje zajedničke manifestacije, prati programe Evropske unije, na osnovu odluke Skupštine priprema prijave na konkurse i realizuje projekte. Sedište sekretarijata je u administrativnom sedištu aktualnog predsedavajućeg. Sekretarijat ima tri delegirana člana, po jednog iz Mađarske, Rumunije i Srbije.

U Koordinacioni odbor svaka zemlja delegira po jednog člana; praksa je pokazala da su to obično potpredsednici neke članice-osnivača. Ovo telo priprema odluke za donošenje i vrši prethodno usaglašavanje, odnosno održava kontakte sa Javnim društvom „Agencija za evroregionalni razvoj DKMT“.
Radne grupe definišu inicijative, projekte, programe i predloge u raznim stručnim oblastima saradnje i upućuju ih Skupštini, te učestvuju u realizaciji zajedničkih projekata. Evroregija DKMT sada ima 10 radnih grupa, i to:
- Radna grupa za privredu, infrastrukturu i turizam
- Radna grupa za urbanizam i zaštitu prirode i čovekove sredine
- Radna grupa za kulturu, sport, civilne organizacije i socijalna pitanja
- Radna grupa za međunarodne odnose, informisanje i javnu komunikaciju
- Radna grupa za zaštitu od katastrofa
- Radna grupa za narodno zdravlje
- Radna grupa za zdravstvo
- Radna grupa za industrijske parkove
- Radna grupa za turizam
- Radna grupa za poljoprivredu

Javno društvo „Agencija za evroregionalni razvoj Dunav–Kriš–Moriš–Tisa“ osnovano je odlukom Skupštine 24. maja 2003. godine. Javno društvo je osnovano radi ostvarivanja ciljeva razvoja navedenih u osnivačkom aktu Regionalne saradnje Dunav–Kriš–Moriš–Tisa. Ovim je, uz političku organizaciju saradnje, stvoreno privredno društvo sa statusom pravnog lica, koje je sposobno da priprema zajedničke razvojne zadatke i konkurse, da bude menadžer projekata i da ostvaruje projekte. Javno društvo su zajednički osnovale članice Evroregije DKMT, njih osam.
Evroregija DKMT se pojavljuje i u međunarodnim organizacijama. Ona je članica Asocijacije evropskih pograničnih regija (AEBR), a menadžer Javnog društva, Ester Ana Čokaši je član predsedništva AEBR-a.