A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Ismertető
 

A Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés

A szervezet 1997. november 21-én alakult Szegeden. A közhasználatban elterjedt neve: DKMT Eurorégió
Tagjai: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye (Magyarország);
Arad, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megye (Románia)
Vajdaság Autonóm Tartomány (Szerbia)

Területe: 71 879 négyzetkilométer

Lakossága: 5,3 millió fő

Az együttműködés célját az aláírók úgy határozták meg, hogy az fejlessze és szélesítse a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokat a gazdaság, az oktatás, a művelődés, a tudomány és a sport területén – segítse elő a térség bekapcsolódását az európai integráció folyamatába.

A közgyűlés a DKMT Regionális Együttműködés legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés a regionális közigazgatási intézmények vezetőiből áll, és az együttműködés előkészítő, koordináló és stratégiai döntéshozó szerve. Munkájában a közgyűlés teljes jogú tagjai (alapító tagok és társult tagok), valamint más résztvevők (állandó és eseti meghívottak) vesznek részt. Minden évben május utolsó hétvégéjén rendezik meg a DKMT Eurorégió Napját a magyar-román-szerb hármashatárnál lévő Triplex Confinium emlékműnél. Ilyenkor ideiglenesen megnyitják a határokat, és rendszerint ülést tart a közgyűlés.

A soros elnököt a közgyűlés választja egyéves időszakra a tagszervezetek elnökei közül. A soros elnököt egymás után kétszer nem lehet megválasztani, és megválasztása során figyelembe kell venni az országok közötti rotációt. A közgyűlések közötti időszakban a soros elnök irányítja a szervezetet, koordinálja a titkárság munkáját, éves beszámolót készíttet az Együttműködés tevékenységeiről és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A soros elnök hívja össze a közgyűlést, és vezeti annak üléseit.

A titkárság feladata az adminisztratív munkavégzés: állandó kapcsolatot tart a tagrégiókkal, közreműködik a munkadokumentumok elkészítésében, kezdeményezi és megszervezi a közös rendezvényeket, figyelemmel kíséri az Európai Unió programjait, a közgyűlés döntése alapján pályázatokat készít, és projekteket valósít meg. A titkárság székhelye a mindenkori soros elnök adminisztrációs székhelye. A titkárságnak három – egy-egy magyar, román és szerb –delegált tagja van.

A koordinációs bizottság országonként egy-egy főből, a gyakorlat szerint egy-egy alapító szervezet alelnökéből álló testület, amely a döntések előkészítését, az előzetes egyeztetéseket végzi el, illetve kapcsolatot tart a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Kht.-vel.

A munkacsoportok az együttműködés különböző szakmai területein kezdeményezéseket, projekteket, programokat, javaslatokat fogalmaznak meg, továbbítják azokat a közgyűlés számára, részt vesznek közös projektek megvalósításában. A DKMT Eurorégiónak jelenleg 10 munkacsoportja van. Ezek az alábbiak:
- Gazdaság, infrastrukúra és idegenforgalom munkacsoport
- Urbanisztika, természet- és környezetvédelem munkacsoport
- Művelődés, sport, civil szervezetek és szociális kérdések munkacsoport
- Nemzetközi kapcsolatok, információ és tömegtájékoztatás munkacsoport
- Katasztrófavédelmi munkacsoport
- Népegészségügyi munkacsoport
- Egészségügyi munkacsoport
- Ipari park munkacsoport
- Turisztikai munkacsoport
- Mezőgazdasági munkacsoport


A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot 2003. május 24-én alakította meg a közgyűlés. A közgyűlés alapító tagjai a Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés alapító okiratában rögzített fejlesztési célok megvalósítása érdekében hozták létre a közhasznú társaságot. Ezzel a lépéssel a regionális együttműködés politikai szervezete mellett létrejött egy jogi személyiségű gazdasági társaság, amely alkalmas a közös fejlesztési feladatok előkészítésére, pályázatok készítésére, projektek menedzselésére, megvalósítására. A kht-t a DKMT Eurorégió nyolc szervezete közösen hozta létre.
Nemzetközi szervezetekben is szerepet vállal a DKMT Eurorégió tagja az Európai Határmenti Régiók Szövetségének (AEBR). Csókási Eszter Anna, a Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője tagja az AEBR elnökségének.   

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.